กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
นายอุหมาด ล่าดี้
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นาวสาวเสาวนา หลงจิ
นักวิชาการสาธารณสุชปฏิบัติการ
นางไรหนับ ยังสมัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนัสนา เต๊ะหมัน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายอิสมาแอล ตอหิรัญ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายอูเสน สะลิเปน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
ว่าง
พนักงานประจำขับรถบรรทุกขยะ
นายดุษฎี นารีเปน
คนงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพ)
นายอิสมาแอล ปิยาตู
คนงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพ)
นายรอซี เหมเด็น
คนงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพ)
นางสาวสาปีน๊ะ ยะโกบ
คนงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพ)
นางสาวสุพัตรา เต๊ะปูยู
คนงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพ)
นางสาวซัลวา หลังปูเต๊ะ
คนงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพ)