สมาชิกสภา อบต.บ้านควน
 
 
นายดุษฎี ปันดีกา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
โทร.084-8547029
นายยูโสบ ยาโกบ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
โทร.086-3841945
นายอะนัส กาสา
สมาชิกสภา อบต.บ้านควน หมู่ที่ 1
โทร.091-9878804
นายหมาด เต๊ะหมัน
อบต.บ้านควน หมู่ที่ 2
โทร.094-8066177
นายรอสลัน อิสายะ
สมาชิกสภา อบต.บ้านควน หมู่ที่ 3
โทร.
นายกริยา ติหิรัญ
สมาชิกสภา อบต.บ้านควน หมูที่ 5
โทร.
นายสุอิด นาราวัน
สมาชิกสภา อบต.บ้านควน หมู่ที่ 7
โทร.