กองสวัสดิการสังคม
 
นายกูมุนตาหา บิสนุม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสมาแอล ปิยะตู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุบรรณ์ ละใบเด็น
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีนิวัตน์ หาบยุโซะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไบร์รอน รบบานา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน