กองคลัง
 
นางสุมลทิพย์ สมัยอยู่
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุดา โดงกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวบุหงา หีมหล๊ะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวกนกอร บุญมาศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางวันดี มนูญดาหวี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวีย๊ะ นุ่งอาหลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายทิวา กาสาเอก
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายอับดุลละห์ สังยาหยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวโสภา หมื่นหนู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้