ครู ศพด.บ้านทุ่งวิมานชัยพัฒน์
 
 
 
นางเจ๊ะอ๊ะ สัญญา
ครู คศ.2
นางรอยะหนา ตะฮาวัน
ครู คศ.2
นางรอสนี สัญญา
ครู คศ.2
นางลิยะ เหมสลาหมาด
ครู คศ.1
นางสาวกูจิตรา หลังจิ
ผู้ดูแลเด็ก
นายเจ๊ะอาด สัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวซูฮาน่า อาโกบไบ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฮามีน๊ะ จิตต์เพียร
ผู้ดูแลเด็ก