วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
   
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การศึกษาทั่วถึง ประชาสังคมสันติสุข สู่เศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission)     
พันธกิจของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน มีดังนี้ 
1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน        มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต     และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
2.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น           เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
6.การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ        และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง  ให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล 
8. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:28 ผู้เขียนโดย admin