ครู ศพด.บ้านโคกทราย
 
 
นางอาสาน๊ะ นาฮูดา
ครู คศ.2
นางฟารีดา เละสัน
ครู คศ.2
นางนาวีรา ใบหาด
ครู คศ.2
นางนันทิยา เถาวัลย์
ครู คศ.2
นางสาวฮัสน๊ะ ปิยาตู
ครู คศ.2
นางมารีย๊ะ สูสัน
ครู คศ.2
นางวีณา โส๊ะประจิน
ครู คศ.2
นางจาริดา จิเบ็ญจ๊ะ
ครู คศ.2
นางไสหนาบ นาปาเลน
ครู คศ.1
นางสุรีณา ยาติกุล
ครู คศ.1
นางสาวไมมูนะห์ หลงโซ๊ะ
ครู คศ.1
นางสาวสนีวรรณ หวันอาหลัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางยามีล๊ะ หมัดยาหมีน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมีน๊ะ ยะโกบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอัศณี นาฮูดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนุชสรา หลังปุเต๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรีตา ลำมาลี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวซีตีอามีน๊ะ เหมเด็น
ผู้ดูแลเด็ก
นางนัจวา สัตย์สุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางนัจวา สัตย์สุข
ผู้ดูแลเด็ก