สำนักปลัด
 
 
นางฟาฎีลา ปันดีกา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณาตยา ขาวบริสุทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรัชนก หมัดหลีเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสด วิเศษศาสน์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวปารณีย์ ปะดุกา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ร.ต.หญิง ฮานานี่ ดาแลหมัน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
ว่าที่ร.ต.หญิง ซอฟีย๊ะฮ์ หมัดเตย็บ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน
นางสาวคอดีย๊ะ หลงกาสา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐณิชา โกบปุเลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยาวีณา เหมสลาหมาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอับดลมานัน หมีนเต๊ะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายเฉลิมศักดิ์ เบ็ญมูดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายยะโกบ หลังปาปัน
คนงานทั่วไป
นายเจ๊ะแหม โสะประจิน
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป