กองช่าง
 
 
นายอรุณ ครุฑจ้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ ชูทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าที่ร.ต.ณรงค์ น้อยฤทธิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวณารี หาสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุปัญญา ตะหวัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายรอเฉด นาฮุดา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอัมมาร์ รอมาตี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนัซรุณ หลงหัน
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายดลรอศักดิ์ สัญญา
พนักงานผลิตน้ำประปา