ประวัติความเป็นมา
     
ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา
   
 

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านควน

 

บ้านควน เดิมชื่อกำปงฆวก เป็นภาษามาลายู ซึ่งแปลว่า บ้านควน

ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่เนินสูงหรือควนต่ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ย้อนหลังไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 บ้านควนเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ขึ้นกับตำบลมำบัง อำเภอมำบังนังฆรา (ปัจจุบันตำบลพิมาน อำเภอเมือง) มีวัฒนธรรมพราหมณ์ หรืออินดู ที่อาณาจักรศรีวิชัยเคยปลูกฝังไว้ ค่อยจางลงเพราะศาสนาอิสลามเผยแพร่เข้ามาแทนที่ แต่ยังมีประเพณี พิธีกรรมตลอด ถึงความเชือถือตามลัทธิพราหมณ์หลงเหลืออยู่บ้าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2471 ได้มีการเป็นปอเนาะ (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม) แห่งแรกที่บ้านควน นับเป็นปอเนาะแห่งแรกของจังหวัดสตูล โดยท่านฮัจญีหมัดซีเกร นาปาเลน เป็นโต๊ะครูเปิดสอนวิชาศาสนาอิสลาม ได้มีผู้สนใจการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวมากมาย ทั้งในและต่างจังหวัด หลั่งไหลเข้ามาเพื่อหาวิชาความรู้ ทำให้บ้านควนมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วทุกสารทิศ

หลังจากนั้นมา บ้านควน มีขนบธรรมเนียมประเพณีแต่กต่างกัน กล่าวคือ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ เน้นไปตามหลักการของศาสนาอิสลาม ภาษาที่พูดใช้ภาษากลาง สำเนียงเพี้ยนไปทางตอนเหนือของแหลมมลายูผสมผสานภาษาไทยบ้าง เป็นที่สนใจแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในความเป็นอยู่ของชาวบ้านควน เป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านพระยาภูมินารถภักดี เจ้าเมืองสตูล ได้นำขบวนช้างออกตรวจราชการเป็นประจำ จนกระทั้งสมรสกับสาวชาวบ้านควน และหลานของบุรีรักษ์เจ้าเมืองสตูล ทั้งสองท่านได้สมรสกับสาวชาวบ้านเช่นกัน

บ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านควนในอดีตที่ยังเหลืออยู่ไม่กี่หลัง เช่น บ้านฮัจยีหวันสุไลหมาน ฮะอุรา อยู่ตรงโค้งบ้านควน ทางด้านซ้ายมือถนนกาลันยีตัน - บ้านควน เป็นบ้านที่พระยาภูมินารถภักดี ใช้เป็นบ้านพักแรมเวลาตรวจราชการ บ้ารที่มีความยาวเกือบ 45 เมตร ของอัจยียาซีน หลังปูเต๊ะ ขณะนี้ยังเหลือให้เห็นเพียงท่อนเดียว

ในปี พ.ศ.2475 ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตย ได้แยกบ้านควนออกเป็น "ตำบล" ดังกล่าวไว้ข้างต้น ปัจจุบันตำบลบ้านควน มีเนื้อที่ 44.73 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,956 ไร่ มี 7 หมู่บ้าน ประชากร 2,479 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 10,396 คน อาณาเขตทิศเหนือติดต่อตำบลฉลุง ทิศใต้ติดต่อตำบลคลองขุด ทิศตะวันออกติดต่อตำบลเกตรี ทิศตะวันตกติดต่อตำบลบ้านควนขัน และตำบลเจ๊ะบิลัง ประชากรร้อยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิ ทำสวนยางพารา ทำนา ทำสวนผลไม้

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:23 ผู้เขียนโดย admin