กองการศึกษา
 
 
นางสาวดารุณี หมัดหมัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวรัชณีวรรณ นาฮุดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวชิสา แย้มทิม
นักสันทนาการชำนาญการ
นางปิยวรรณ แก้วจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน