หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
.
นายสมพงค์ โต๊ะเอียด
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
โทร.081-8987215
.
นายอาลี ยะฝา
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
โทร.083-6588116
.
.
.
นางฟาฎีลา ปันดีกา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
โทร.089-6577357
นางสุมลทิพย์ สมัยอยู่
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
โทร.080-5485938
นายอรุณ ครุฑจ้อน
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
โทร.093-6751472
.
.
.
นางสาวดารุณี หมัดหมัน
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
โทร.084-8567047
นายอุหมาด ล่าดี้
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
โทร.081-5421514
นายกูมุนตาหา บิสนุม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
โทร.081-5401073