แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
     
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ประกาศอบต.บ้านควน เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565
   
 

 

ประกาศอบต.บ้านควน

เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:40 ผู้เขียนโดย admin