แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
     
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ประกาศ อบต.บ้านควน เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)
   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยผ่านความเห็นชอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน และผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน และอนุมัติให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.บ้านควน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศใช้แผน ห้าปี 66-70_170222_155954.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:54 ผู้เขียนโดย admin